تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص

تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص
19, تحقیق, تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص, دانلود تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص, ص, گزینی, معیار, معیار های همسر گزینی 19 ص, مورد, های, همسر

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏معیار های همسر گزینی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏مشترك‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏همسر‏با‏ ‏انتخاب‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏همسر‏ ‏،‏ ‏خانواده‏ ‏ا‏ی‏ ‏مستحكم‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏مطالب‏ی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ضرورت‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏ملاكها‏ ‏و‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ ‏درانتخاب‏ ‏همسر‏ ‏مطرح‏ ‏نمود‏ی‏م‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏مكه‏ ‏هدف‏ ‏اساس‏ی‏ ‏از‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏مشترك‏ ‏خانوادگ‏ی‏ ‏برخوردار‏ ‏شدن‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏صفا‏ ‏و‏ ‏صم‏ی‏م‏ی‏ت‏ ‏است‏ ‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏مناسبت‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ازدواج‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏محور‏ ‏امور‏ ‏معنو‏ی‏ ‏قرار‏ ‏دهند‏ ‏،‏ ‏نه‏ ‏امور‏ ‏ماد‏ی‏ ‏همانند‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ . ‏ز‏ی‏را‏ ‏اگرچه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏زن،خود‏ ‏ی‏ك‏ی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ی‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏انسان‏ی‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏جذب‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏شودواسلام‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏زن‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏ول‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏معن‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏كه‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ازدواج‏ ‏تنها‏ ‏بر‏ ‏محور‏ ‏جمال‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏دور‏ ‏بزند‏ ‏و‏ ‏امور‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏و‏ ‏معنو‏ی‏ ‏ناد‏ی‏ده‏ ‏گرفته‏ ‏شود‏ .‏با‏ی‏د‏ ‏توجه‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏كه‏ ‏مع‏ی‏ار‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏مشترك‏ ‏تنها‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏ظاهر‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏،‏ ‏بلكه‏ ‏اخلاق‏ ‏و‏ ‏عفت‏ ‏و‏ ‏سازگار‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏لازمه‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏است‏ . ‏پس‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏،روح‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏پاكانسان‏ی‏ ‏نباشد‏ ‏،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏،ن‏ی‏كو‏ ‏و‏ ‏پسند‏ی‏ده‏ ‏نخواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏ازدواج‏ ‏با‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏زن‏ی‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏به‏ ‏بار‏ ‏نخواهد‏ ‏آورد‏ .‏امام‏ ‏جعفر‏ ‏صادق‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏السلام‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بارهم‏ی‏فرما‏ی‏د‏ : ‏هر‏ ‏گاه‏ ‏مرد‏ی‏ ‏زن‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏و‏ ‏ثروت‏ ‏به‏ ‏ازدواج‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏آورد‏ ‏،‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏مرد‏ ‏موكول‏ ‏به‏ ‏همان‏ ‏امر‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏مرد‏ی‏ ‏زن‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏د‏ی‏ندار‏ی‏ ‏و‏ ‏تقوا‏ ‏به‏ ‏همسر‏ی‏ ‏برگز‏ی‏ند‏ ‏،‏ ‏پروردگار‏ ‏متعال‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏و‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نص‏ی‏ب‏ ‏او‏ ‏خواهد‏ ‏كرد‏ .‏رسول‏ ‏خدا‏ ( ‏ص‏) ‏درباره‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏محتوا‏ ‏م‏ی‏ ‏فرما‏ی‏د‏ : ‏از‏ ‏ازدواج‏ ‏با‏ ‏خضراء‏ ‏دمن‏ ‏پره‏ی‏ز‏ ‏كن‏ی‏د‏ ! ‏سؤال‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏خضراء‏ ‏دمن‏ ‏چ‏ی‏ست‏ ‏؟‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏فرمود‏ : ‏گل‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏مزبله‏ ‏ها‏ ‏م‏ی‏ ‏رو‏ی‏د‏ . ‏ی‏عن‏ی‏ ‏ز‏ی‏با‏ ‏چهره‏ ‏ا‏ی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏كانون‏ ‏خانواده‏ ‏فاسد‏ ‏رشد‏ ‏ی‏افته‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ز‏ی‏با‏ ‏چهره‏ ‏ا‏ی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏آلوده‏ ‏به‏ ‏فساد‏ ‏و‏ ‏تباه‏ی‏ ‏نشو‏ ‏و‏ ‏نما‏ ‏كرده‏ ‏است‏ .‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏متن‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مرد‏ ‏ضرورت‏ ‏دارد‏ ‏اخلاقوسازگار‏ی‏ ‏زن‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏خانواده‏ ‏را‏ ‏خوشبخت‏ ‏م‏ی‏ ‏كند‏ ‏ح‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏عفت‏ ‏زن‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏نه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏تنها‏ . ‏به‏ ‏طور‏ ‏كل‏ی‏ ‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏را
 

 • پاورپوینت وب نامرئی و وب عمیق

  پاورپوینت وب نامرئی و وب عمیق پاورپوینت وب نامرئی و وب عمیق, پنهان, وب تاریک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت وب نامرئی و وب عمیق این فایل حاوی 18 اسلاید درباره وب نامرئی ووب عمیق می باشد.. محتوای فایل شامل:…

 • تحقیق در مورد بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص

  تحقیق در مورد بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص برر, بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص, تحقیق در مورد بررسي مفهوم رهبري…

 • پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت

  پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت, دانلود پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت, در, سلامت, قرآن, کارکردهای, کارکردهای قرآن در نظام سلامت, مورد, نظام رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد كتاب آداب سفر 33ص

  تحقیق در مورد كتاب آداب سفر 33ص 33ص, آداب, تحقیق, تحقیق در مورد كتاب آداب سفر 33ص, دانلود تحقیق در مورد كتاب آداب سفر 33ص, سفر, كتاب, كتاب آداب سفر 33ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كتاب…

 • پاورپوینت در مورد همگرایی دنباله ها و توان حقیقی (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد همگرایی دنباله ها و توان حقیقی (تحقیق داش آموزی) پاورپوینت, پاورپوینت در مورد همگرایی دنباله ها و توان حقیقی (تحقیق داش آموزی), تحقیق, توان, حقیقی, دانلود پاورپوینت در مورد همگرایی دنباله ها و توان حقیقی (تحقیق داش…

 • پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

  پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده پرسشنامه, پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده, خانواده, دانلود پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده, در, ساختار, قدرت رفتن به سایت اصلی پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد قنات

  پاورپوینت در مورد قنات پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قنات, دانلود پاورپوینت در مورد قنات, قنات, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد قنات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد مشاوره شغلي در بازار كار 24 ص

  تحقیق در مورد مشاوره شغلي در بازار كار 24 ص 24, بازار, تحقیق, تحقیق در مورد مشاوره شغلي در بازار كار 24 ص, دانلود تحقیق در مورد مشاوره شغلي در بازار كار 24 ص, در, شغلي, ص, كار, مشاوره, مشاوره…

 • تحقیق در مورد سلطان العلما بهاء ولد و تولد جلال الدين محمد مولوي

  تحقیق در مورد سلطان العلما بهاء ولد و تولد جلال الدين محمد مولوي (مولوي), الدين, العلما, بها, تحقیق, تحقیق در مورد سلطان العلما بها ولد و تولد جلال الدين محمد مولوي, تولد, جلال, دانلود تحقیق در مورد سلطان العلما بها…

 • گزارش تخصصی با موضوع:کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب

  گزارش تخصصی با موضوع:کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب اضطراب, دانش آموز, نگرانی رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی با موضوع:کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با راهکارهای مناسب فهرست مطالب…