تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص

تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص
19, تحقیق, تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص, دانلود تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص, ص, گزینی, معیار, معیار های همسر گزینی 19 ص, مورد, های, همسر

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد معیار های همسر گزینی 19 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏معیار های همسر گزینی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏مشترك‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏همسر‏با‏ ‏انتخاب‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏همسر‏ ‏،‏ ‏خانواده‏ ‏ا‏ی‏ ‏مستحكم‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏مطالب‏ی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ضرورت‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏ملاكها‏ ‏و‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ ‏درانتخاب‏ ‏همسر‏ ‏مطرح‏ ‏نمود‏ی‏م‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏مكه‏ ‏هدف‏ ‏اساس‏ی‏ ‏از‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏مشترك‏ ‏خانوادگ‏ی‏ ‏برخوردار‏ ‏شدن‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏صفا‏ ‏و‏ ‏صم‏ی‏م‏ی‏ت‏ ‏است‏ ‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏مناسبت‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ازدواج‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏محور‏ ‏امور‏ ‏معنو‏ی‏ ‏قرار‏ ‏دهند‏ ‏،‏ ‏نه‏ ‏امور‏ ‏ماد‏ی‏ ‏همانند‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ . ‏ز‏ی‏را‏ ‏اگرچه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏زن،خود‏ ‏ی‏ك‏ی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ی‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏انسان‏ی‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏جذب‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏شودواسلام‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏زن‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏ول‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏معن‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏كه‏ ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ازدواج‏ ‏تنها‏ ‏بر‏ ‏محور‏ ‏جمال‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏دور‏ ‏بزند‏ ‏و‏ ‏امور‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏و‏ ‏معنو‏ی‏ ‏ناد‏ی‏ده‏ ‏گرفته‏ ‏شود‏ .‏با‏ی‏د‏ ‏توجه‏ ‏داشته‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏كه‏ ‏مع‏ی‏ار‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏مشترك‏ ‏تنها‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏ظاهر‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏،‏ ‏بلكه‏ ‏اخلاق‏ ‏و‏ ‏عفت‏ ‏و‏ ‏سازگار‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏لازمه‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏است‏ . ‏پس‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏،روح‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏پاكانسان‏ی‏ ‏نباشد‏ ‏،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏،ن‏ی‏كو‏ ‏و‏ ‏پسند‏ی‏ده‏ ‏نخواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏ازدواج‏ ‏با‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏زن‏ی‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏به‏ ‏بار‏ ‏نخواهد‏ ‏آورد‏ .‏امام‏ ‏جعفر‏ ‏صادق‏ ‏عل‏ی‏ه‏ ‏السلام‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بارهم‏ی‏فرما‏ی‏د‏ : ‏هر‏ ‏گاه‏ ‏مرد‏ی‏ ‏زن‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏و‏ ‏ثروت‏ ‏به‏ ‏ازدواج‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏آورد‏ ‏،‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏خوشبخت‏ی‏ ‏مرد‏ ‏موكول‏ ‏به‏ ‏همان‏ ‏امر‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏مرد‏ی‏ ‏زن‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏د‏ی‏ندار‏ی‏ ‏و‏ ‏تقوا‏ ‏به‏ ‏همسر‏ی‏ ‏برگز‏ی‏ند‏ ‏،‏ ‏پروردگار‏ ‏متعال‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏و‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نص‏ی‏ب‏ ‏او‏ ‏خواهد‏ ‏كرد‏ .‏رسول‏ ‏خدا‏ ( ‏ص‏) ‏درباره‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏محتوا‏ ‏م‏ی‏ ‏فرما‏ی‏د‏ : ‏از‏ ‏ازدواج‏ ‏با‏ ‏خضراء‏ ‏دمن‏ ‏پره‏ی‏ز‏ ‏كن‏ی‏د‏ ! ‏سؤال‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏خضراء‏ ‏دمن‏ ‏چ‏ی‏ست‏ ‏؟‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏فرمود‏ : ‏گل‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏مزبله‏ ‏ها‏ ‏م‏ی‏ ‏رو‏ی‏د‏ . ‏ی‏عن‏ی‏ ‏ز‏ی‏با‏ ‏چهره‏ ‏ا‏ی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏كانون‏ ‏خانواده‏ ‏فاسد‏ ‏رشد‏ ‏ی‏افته‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ز‏ی‏با‏ ‏چهره‏ ‏ا‏ی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏آلوده‏ ‏به‏ ‏فساد‏ ‏و‏ ‏تباه‏ی‏ ‏نشو‏ ‏و‏ ‏نما‏ ‏كرده‏ ‏است‏ .‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏متن‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مرد‏ ‏ضرورت‏ ‏دارد‏ ‏اخلاقوسازگار‏ی‏ ‏زن‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏خانواده‏ ‏را‏ ‏خوشبخت‏ ‏م‏ی‏ ‏كند‏ ‏ح‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏عفت‏ ‏زن‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏نه‏ ‏ز‏ی‏با‏یی‏ ‏تنها‏ . ‏به‏ ‏طور‏ ‏كل‏ی‏ ‏آنچه‏ ‏كه‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏را
 

 • مقاله کيفيت تحقيقات در دادسرا 12ص

  12صتحقيقاتدادسرادانلود مقاله کيفيت تحقيقات در دادسرا 12صدرکيفيتکيفيت تحقيقات در دادسرا 12صمقالهمقاله کيفيت تحقيقات در دادسرا 12ص رفتن به سایت اصلی مقاله کيفيت تحقيقات در دادسرا 12ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • تحقیق در مورد بهداشت آب 34 ص

  تحقیق در مورد بهداشت آب 34 ص 34, آب, بهداشت, بهداشت آب 34 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بهداشت آب 34 ص, دانلود تحقیق در مورد بهداشت آب 34 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بهداشت…

 • مقاله سه سناريوي نفتي براي هزاره جديد 6 ص

  (ص)6برايجديددانلود مقاله سه سناريوي نفتي براي هزاره جديد 6 صسناريويسهسه سناريوي نفتي براي هزاره جديد 6 صمقالهمقاله سه سناريوي نفتي براي هزاره جديد 6 صنفتيهزاره رفتن به سایت اصلی مقاله سه سناريوي نفتي براي هزاره جديد 6 ص لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد نصب یاتاقانها

  تحقیق در مورد نصب یاتاقانها تحقیق, تحقیق در مورد نصب یاتاقانها, دانلود تحقیق در مورد نصب یاتاقانها, مورد, نصب, نصب یاتاقانها, یاتاقانها رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نصب یاتاقانها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد گمرك در ايران 188 ص

  تحقیق در مورد گمرك در ايران 188 ص 188, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد گمرك در ايران 188 ص, دانلود تحقیق در مورد گمرك در ايران 188 ص, در, ص, گمرك, گمرك در ايران 188 ص, مورد رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم ومعانی عاطفه

  پیشینهتحقیقدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهومعاطفهمبانیمبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم ومعانی عاطفهمفهومنظریوومعانی رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم ومعانی عاطفه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل…

 • نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص

  نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص 23, خانواده, دانلود نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص, در, ص, کارآفرینی, نقش, نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص رفتن به سایت اصلی نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و اهمیت هنر

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و اهمیت هنر اهمیت, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و اهمیت هنر, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و اهمیت هنر, نظری, نقش, هنر, و رفتن به سایت اصلی…

 • سمینار ارشد درباره تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی

  ارشدپلیمرهایتجزیهدانلود سمینار ارشد درباره تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعیدربارهزیستیسمینارسمینار ارشد درباره تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعیمصنوعی رفتن به سایت اصلی سمینار ارشد درباره تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد کسر و عدد مخلوط (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد کسر و عدد مخلوط (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کسر و عدد مخلوط (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد کسر و عدد مخلوط جلسه اول (تحقیق دانش آموزی), عدد, کسر, کسر…