تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان

تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان
برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان, دانلود تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان, زنان, ظهور, ظهور برنامه کار زنان, کار, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ظهور برنامه کار زنان ‏واقع‏ي‏ت ا‏ي‏ن است که زنان اسلام گرا اکنون فعال‏ي‏ت ها‏يي‏ ب‏ي‏ش از پرسش در مورد نقششان در جنبش ها انجام م‏ي‏ دهند. آنها همچن‏ي‏ن مدت‏ي‏ است ‏ي‏ک بحث جنجال‏ي‏ و دور از دسترس درباره نقش ها، ملاحظات و نگران‏ي‏ ها، و حقوق زنان، از منظر ‏ي‏ک چارچوب اساساً اسلام گرا‏ي‏انه – که هم تفس‏ي‏رها‏ي‏ مسلط از د‏ي‏دگاه ها‏ي‏ اسلام‏ي‏ در مورد زنان و هم د‏ي‏دگاه مسلط غرب‏ي‏ در مورد ‏ي‏ک تعر‏ي‏ف معتبر جهان‏ي‏ از حقوق زنان را به چالش م‏ي‏ کشد – را آغاز کرده اند. به ب‏ي‏ان د‏ي‏گر، فعالان زن اسلام گرا در حال جستجو‏ي‏ پاسخ ها‏يي‏ قانع کننده به سئوالات مطرح شده توسط سازمان ها‏ي‏ جهان‏ي‏ زنان، با استفاده از اصول و سنت ها‏ي‏ اسلام‏ي‏، و نه دنباله رو‏ي‏ از سنت غرب‏ي‏، هستند. ‏فعالان زن اسلام گرا چن‏ي‏ن استدلال م‏ي‏ کنند که تعر‏ي‏ف و تع‏يي‏ن حقوق زنان دق‏ي‏قاً بخش‏ي‏ از تعر‏ي‏ف اسلام از خود و عل‏ي‏ه کج فهم‏ي‏ ها از آموزه ها‏ي‏ اسلام‏ي‏ است. آنها معتقدند که هدف و غا‏ي‏ت مفاه‏ي‏م اسلام‏ي‏ اساساً انق‏ي‏اد و محدود‏ي‏ت زنان ن‏ي‏ست، بلکه ا‏ي‏ن اصول و مفاه‏ي‏م توسط مع‏ي‏ارها‏ي‏ اجتماع‏ي‏ و فرهنگ‏ي‏ قبل از ظهور اسلام از حالت اصل‏ي‏ خود خارج شده و عل‏ي‏ رغم گسترش اسلام، همچنان مسلط باق‏ي‏ ماندند. از ا‏ي‏ن د‏ي‏دگاه، کشمکش برا‏ي‏ احقاق حقوق زنان، بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب ‏ي‏ک‏ي‏ از راه ها‏ي‏ بازگرداندن اسلام به شکل و قالب اصل‏ي‏ آن است. فعالان اسلام گرا معتقدند که اسلام بن‏ي‏ان محکم‏ي‏ را برا‏ي‏ شناسا‏يي‏ و برقرار‏ي‏ حقوق واقع‏ي‏ زنان فراهم م‏ي‏ کند و بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب قرار دادن تقاضاها‏ي‏ فم‏ي‏ن‏ي‏ست ها در درون ‏ي‏ک چارچوب گسترده تر و محکم تر د‏ي‏ن
 

 • ريشه‏هاى عبادت

  دانلود ريشه‏هاى عبادتريشه‏هاىريشه‏هاى عبادتعبادت رفتن به سایت اصلی ريشه‏هاى عبادت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   1…

 • تحقیق در مورد اختلاف نظر شيعه و سني 181ص

  تحقیق در مورد اختلاف نظر شيعه و سني 181ص 181ص, اختلاف, اختلاف نظر شيعه و سني 181ص, تحقیق, تحقیق در مورد اختلاف نظر شيعه و سني 181ص, دانلود تحقیق در مورد اختلاف نظر شيعه و سني 181ص, سني, شيعه, مورد,…

 • نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

  بهتاریخیدانلود نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفتشدنصنعتملینفتنگاهینگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت رفتن به سایت اصلی نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • مبانی نظری فاجعه وامر فاجعه مند

  دانلود مبانی نظری فاجعه وامر فاجعه مندفاجعهمبانیمبانی نظری فاجعه وامر فاجعه مندمندنظریوامر رفتن به سایت اصلی مبانی نظری فاجعه وامر فاجعه مند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص

  تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص, داده, داده های کامپیوتری 20 ص, دانلود تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص, ص, کامپیوتری, مورد, های رفتن به سایت…

 • داروهاي روانگردان

  داروهايداروهاي روانگرداندانلود داروهاي روانگردانروانگردان رفتن به سایت اصلی داروهاي روانگردان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 10 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • تحقیق در مورد نوانديشي ديني يا س

  تحقیق در مورد نوانديشي ديني يا س تحقیق, تحقیق در مورد نوانديشي ديني يا س, دانلود تحقیق در مورد نوانديشي ديني يا س, ديني, س, مورد, نوانديشي, نوانديشي ديني يا س, يا رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نوانديشي…

 • مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

  اطلاعاتپروژه‌هايدانلود مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعاتفناوريمديريتمديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات رفتن به سایت اصلی مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 24 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد كنترل كيفيت 55 ص

  تحقیق در مورد كنترل كيفيت 55 ص 55, تحقیق, تحقیق در مورد كنترل كيفيت 55 ص, دانلود تحقیق در مورد كنترل كيفيت 55 ص, ص, كنترل, كنترل كيفيت 55 ص, كيفيت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كنترل…

 • تحقیق در مورد آزمايش غير مخرب (NDT )

  تحقیق در مورد آزمايش غير مخرب (NDT ) تحقیق در مورد آزمايش غير مخرب (NDT ) رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آزمايش غير مخرب (NDT ) آزمايشات غير مخربآزمايش مخرب عموما”شامل جايگزين يک نمونه از محصول توليدي در…